GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady a (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) je Roman Mádle, T. G. Masaryka 228, 507 52 Ostroměř, IČ 14521318.
 • Kontaktní údaje správce jsou:

Roman Mádle

T. G. Masaryka 228

507 52 Ostroměř

e-mail: palmaro@seznam.cz

telefon: 603 227 108

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu jako obchodní partner/ka poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.
 • Při objednávce jsou požadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písmene b) GDPR.
 • Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Příjemci osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.

VI. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku pro zpracování dle čl. 21 GDPR,

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018