GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady a (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) je Roman Mádle, T. G. Masaryka 228, 507 52 Ostroměř, IČ 14521318.
 • Kontaktní údaje správce jsou:

Roman Mádle

T. G. Masaryka 228

507 52 Ostroměř

e-mail: palmaro@seznam.cz

telefon: 603 227 108

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu jako obchodní partner/ka poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.
 • Při objednávce jsou požadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písmene b) GDPR a dále splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti právním orgánům, policii, soudům apod.) podle čl. 6 odst. 1 písmene c) GDPR.
 • Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Příjemci osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.

VI. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

- právo vznést námitku pro zpracování dle čl. 21 GDPR,

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018